Конкурс на проведення якісного дослідження «Аналіз державної політики України у сфері навчання і освіти дорослих»

Технічне завдання для експерта (групи експертів)  щодо проведення якісного дослідження «Аналіз державної політики Україниу сфері навчання і освіти дорослих»

1. Вступ

DVV International - Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV або Deutscher Volkshochschul Verband e.V.). DVV представляє інтереси 900 народних університетів Німеччини (Volkshochschule) та їх регіональних асоціацій, як найбільших постачальників додаткової освіти в Німеччині. Як провідна професійна організація у галузі розвитку дорослих DVV International вже більше 50 років підтримує навчання впродовж усього життя, надає підтримку для створення та розвитку стійких структур для навчання та освіти молоді та дорослих впродовж усього життя.

Інститут, який значною мірою фінансується Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини, співпрацює з більш ніж 200 партнерами у понад 30 країнах Африки, Азії, Латинської Америки та Європи. DVV International спільно з національними, регіональними та глобальними асоціаціями освіти дорослих сприяє лобіюванню і реалізації права людини на освіту і навчання впродовж життя. DVV International робить внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН, Програми глобальної освіти для всіх (Освіта 2030) та рекомендацій Міжнародних конференцій ЮНЕСКО з питань освіти дорослих (CONFINTEA).

DVV International підтримує обмін інформацією та взаємодію між професіоналами на європейському та світовому рівнях шляхом проведення конференцій, семінарів та публікацій. Діяльність DVV International охоплює три рівні: перший рівень - внесок у формування політик, розробку стратегій, стандартів та норм, а також сприяння фінансуванню на національному рівні (макрорівень), другий рівень - розбудова інституційного потенціалу та професіоналізація фахівців у сфері освіти дорослих (мезорівень), і  третій рівень – реалізація програм навчання для населення з потенційним поширенням досвіду на національному, регіональному та міжнародному рівнях (мікрорівень).

Мета діяльності Представництва DVV International в Україні – підтримка створення та розвитку сталих структур, які займаються навчанням та освітою дорослих і молоді.

Навчання та освіта дорослих (Adult Learning and Education (ALE)) є ключовим компонентом навчання впродовж життя. Він включає всі форми освіти і навчання, спрямовані на забезпечення участі всіх дорослих в житті своїх громад і в трудовій діяльності. Це поняття охоплює всю сукупність процесів формального, неформального та інформального навчання, за допомогою якого особи, які вважаються дорослими в тих суспільствах, де вони живуть, розвивають і збагачують свої здібності, необхідні для життя і праці, як в своїх власних інтересах, так і в інтересах своїх громад, організацій і суспільств. Навчання та освіта дорослих трактується як стала діяльність, спрямована на набуття, визнання та застосування ключових навичок, а також обмін ними. Про це йдеться у «Рекомендаціях з питань навчання та освіти дорослих» ЮНЕСКО, прийнятих у 2015 р.

2. Мета дослідження

Оцінка існуючих рамкових умов в сфері навчання і освіти дорослих в Україні:

• правові норми та політичні умови;

• інституційні структури/механізми;

• фінансування освіти дорослих;

• наявність статистичної інформації;

• наявність систем моніторингу і оцінки;

• середовище/інституції для професіоналізації провайдерів і фахівців у сфері освіти дорослих.

Дослідження має на меті збір та надання основним стейкхолдерам та особам, що приймають рішення, фактичних даних, опис політик та потенціалу для подальшого розвитку сфери освіти дорослих.

Орієнтовні питання для аналізу та звіту стосуються таких сфер:

І. Загальна характеристика освітньої системи України в цілому (вступ) (не більше 2 сторінок)

 • Коротка історія становлення;
 • Сучасне законодавство;
 • Структура управління;
 • Система фінансування;
 • Система кваліфікацій;
 • Співвідношення формальної і неформальної освіти;
 • Інтеграція освітньої системи в міжнародний простір.

ІІ. Освіта дорослих

 • Визначення і основні терміни;
 • Коротка хронологія розвитку освіти дорослих в Україні.

Законодавство в сфері навчання і освіти дорослих

 • Місце освіти дорослих в Конституції та українських законах, що стосуються економічного розвитку, ринку праці, соціальної системи тощо;
 • Міжнародні угоди, зобов’язання України з питань освіти дорослих;
 • Підзаконні акти в сфері освіти дорослих;
 • Нормативно-правові документи в сфері освіти дорослих на місцевому рівні (окремі аспекти).

 Структура управління в сфері навчання і освіти дорослих

 • ЦОВВ, відповідальні за розвиток сфери освіти дорослих та їх повноваження;
 • Інші загальнонаціональні державні інституції, задіяні у розвитку сфери освіти дорослих, та їх роль;
 • Ліцензування і акредитація у формальній освіті дорослих;
 • Громадсько-державне партнерство на національному рівні в сфері освіти дорослих, інституції як представляють таке партнерство;
 • Структура управління в сфері освіти дорослих на місцевому рівні (окремі аспекти).

Установи та провайдери навчання і освіти дорослих в Україні (державні установи, приватні/ комерційні, громадські організації): коротка характеристика та особливості.

Типи програм (грамотність/функціональна грамотність; професійна освіта (формальна та неформальна), ліберальна (громадянська, культурна) та основні цільові групи.

Система фінансування в сфері навчання і освіти дорослих

 • Основні документи законодавства, що регулюють питання бюджетного фінансування освіти дорослих;
 • Загальний обсяг бюджетного фінансування освіти дорослих та розподіл відповідних видатків за бюджетами різних рівнів.
 • Окремі практики механізмів фінансування НГО з публічних бюджетів.

Система кваліфікацій

 • Місце формальної освіти дорослих в національній системі кваліфікацій;
 • Місце неформальної та інформальної освіти дорослих в національній системі кваліфікацій;
 • Окремі практики визнання результатів навчання неформальної освіти.

ІІІ. Висновки/узагальнення/рекомендації.

3. Методологія

Під час проведення дослідження мають бути використані різноманітні методи збору та аналізу даних, включаючи, але не обмежуючись наступними:

1. Аналіз відповідної літератури включатиме академічну літературу, аналітичні, політичні та оціночні документи, звіти та публікації уряду, міжнародних установ та НУО, які доступні на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

2. Дослідження може включати збір та аналіз додаткової інформації та даних, зібраних від різних зацікавлених сторін, включаючи відповідні державні органи, міністерства, університети, дослідницькі центри, інститути, коледжі, навчальні центри громад тощо.

4. Результати

Звіт повинен бути складений українською мовою. Пізніше дослідження буде перекладено DVV International англійською.  Документ слід готувати з одним інтервалом, використовуючи Microsoft Word та таблиці/графіки, зображення/фотографії. Орієнтовний обсяг дослідження – до 50 сторінок без врахування резюме та додатків.

5. Права використання

Замовник має ексклюзивне та необмежене право використовувати результати дослідження. Передача цього права використання наступає після оплати роботи виконавця (виконавців). Замовник має дозвіл на право використання тільки для некомерційних цілей. Передача права використання третім особам виключається.

6. Завдання та терміни (орієнтовні, за умови подальшої конкретної домовленості)

1. Відбір експертів та укладання угод – 28 грудня 2020 року;

2. Перший проект звіту: до 28 лютого 2021 року;

3. Фінальний звіт: до 15 березня 2021 року.

7. Кваліфікаційні вимоги до претендентів

1. Знання сфери та підтверджений досвід роботи в освітній галузі, базові знання про освіту дорослих;

2. Досвід проведення аналізу державної політики та написання аналітичних звітів;

3. Аналітичні та письмові навички;

4. Надійні знання щодо якісних методів та інструментів дослідження;

5. Вільне володіння українською мовою.

8. Порядок подання заявки

Кінцевий термін подання заявок – 23 грудня 2020 року.

Зацікавлені заявників просимо надіслати свої пропозиції для проведення дослідження, включаючи короткий мотиваційний лист, резюме із описом належного досвіду,  технічну пропозицію з попередньою методологією та планом проведення дослідження, фінансову пропозицію (кількість експертних днів та їхню вартість)  в електронній формі на адресу info@dvv-international.org.ua

Ukraine

Welcome to DVV International Eastern Neighbours

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.